Vedtægter

Vedtægter for Jernløse Boldklub


Vedtægter


Vedtægter for Jernløse Boldklub


Udfærdiget d. 27/10-2007


§§1 og 13 blev ændret ved ordinær generalforsamling d. 7/11-2015


§ 2 blev ændret ved ordinær generalforsamling den 7. november 2018


§ 2 og 13 blev ændret ved ordinær generalforsamling den 4. november 2021


§1
Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Jernløse Boldklub, stiftet den 18.05.2006.
Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.
Klubben er medlem af DBU Sjælland og DGI.
Klubben er gennem DBU medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og
bestemmelser.


§ 2
Formål.
Klubbens mål er at samle børn, unge og voksne til at dyrke fodbold, med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv at udbrede kendskabet til sportsgrenene. Det er endvidere klubbens
mål at udvikle og engagere medlemmerne til at tage medansvar i klubben.


§ 3
Medlemskab.
Som medlem af klubben kan alle og enhver optages der vil indordne sig under klubbens love. Dette
gælder for både aktive og passive medlemmer.
Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen, medmindre andet er vedtaget for det
pågældende medlem af den siddende bestyrelse. Passive medlemmer er dog valgbare til bestyrelsen.
Endelig afslag af medlemskab af klubben skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab,
forelægges på førstkommende generalforsamling.


§ 4
Indmeldelse.
Indmeldelse i klubben kan enten ske skriftligt til klubbens kasserer eller mundtligt til en af klubbens
bestyrelsesmedlemmer. Det er dog medlemmets egen pligt at rette kontakt til klubbens kasserer for
betaling af kontingent ved indmeldelse.
For medlemmer under 18 år, skal indmeldelse ske af enten forældre eller værge.


§ 5
Udmeldelse.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer. I forbindelse med udmeldelse skal
medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med klubben afvikles. Før denne er afviklet
vil medlemmets spillercertifikat ikke blive udleveret af klubben.


§ 6
Kontingent.
Kontingenter, opkrævningsform og indbetalingsterminer besluttes af bestyrelsen i klubben.


§ 7
Restance.
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§ 8
Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende medlem
handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine
medlemsforpligtigelser. I sager om midlertidig udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt,
inden bestyrelsen træffer sin beslutning. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at
sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som er særligt
punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring
af klubbens vedtægter.


§ 9
Ordinær Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes i perioden 15. oktober til 15. november. Generalforsamlingen for klubben skal indkaldes
med 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, både passive
og aktive som ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 18 år har forældre eller værge
stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og der kan afgives en stemme pr.
medlem.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10
Dagsorden ved ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent og referent.
Valg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse ved kassereren.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 revisor suppleant.
Eventuelt.


§ 11
Generalforsamlingens ledelse.
Forhandlingerne på en generalforsamling ledes af en dirigent. Dirigenten vælges af
generalforsamlingen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt
flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf.


§§ 16 og 17.
Afstemning skal foretages skriftligt. Der udfærdiges et referat af generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen
fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår
krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som ved
ordinær generalforsamling.


§ 13
Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende og enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller
næstformanden er til stede.
Ved afstemning i bestyrelsen tages beslutning med almindeligt flertal, er der stadig stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Under bestyrelsens forhandlinger føres et referat, som godkendes og underskrives af bestyrelsen
ved næstkommende bestyrelsesmøde.
De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består i alt af 5-7 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere
2-4 bestyrelsesmedlemmer. Man vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
3 medlemmer er på valg i ulige år og 2-4 medlemmer er på valg i lige år.
Funktionstiden for formanden og kassereren er 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen,
som minimum med en formand, næstformand og kasserer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer
der, på datoen for generalforsamlingen, er fyldt 16 år. Bestyrelsesmedlemmer under 18 år benævnes
"juniorbestyrelsesmedlemmer". Juniorbestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Der kan
maksimalt være 2 juniorbestyrelsesmedlemmer ad gangen i den siddende bestyrelse.
For at kunne tage posten som formand, næstformand eller kasserer skal man være fyldt 21 år på
datoen for generalforsamlingen.


§ 14
Regnskab.
Klubbens regnskabsår løber fra d. 1. oktober til d. 30. september. Kassereren skal senest 8 dage før
ordinær generalforsamling aflægge årsregnskab for de 2 revisorer. Årsregnskabet forelægges til den
ordinære generalforsamling og skal være forsynet med underskrifter fra de 2 revisorer, formand og
kassereren.
Klubben tegnes af formanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner under kr. 10.000 kan
både formanden og kassereren godkende hver især. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000
kræves dog underskrift fra både formanden og kassereren.
Ingen medlemmer af klubben, kan på nogen måde gøres ansvarlig for klubbens gæld.


§ 15
Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Ingen af de 3 revisorer må være medlem af bestyrelsen. Revisorerne skal hvert år senest 8 dage før
den ordinære generalforsamling gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsregnskabet skal forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16
Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan foregå på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de
afgivne stemmer er for forslaget.


§ 17
Opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages når det af bestyrelsen indstilles og
beslutning herom tages på 2 efterfølgende ekstraordinære generalforsamling hvor ¾ af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsning. På den sidste afholdte generalforsamling skal
der samtidig træffes afgørelse om fordeling af klubbens formue. Klubbens formue skal tilfalde
anden idrætslige formål i lokalområdet.


Godkendt på generalforsamling den 4. november 2021.